Nie obsługujemy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej [zamknij].

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EURO-LOCKS SP. Z O.O.


§ 1.
Postanowienia ogólne

 • Regulamin sklepu internetowego Euro-Locks Sp. z o.o. (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki sprzedaży towarów przez Euro-Locks Sp. z o. o. z siedzibą Rudzie Śląskiej (41-708), przy ulicy Pawła 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 130334, REGON 012681456, NIP 525-18-15-653 (zwanego dalej "Sprzedawcą").
 • Towary oferowane w sklepie internetowym (zwane dalej "Produktami") są przeznaczone do sprzedaży dla firm i instytucji (zwanych dalej "Zamawiającym").
 • Wszystkie ceny zawarte w ofercie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto. Podatek od towarów i usług (VAT), doliczany jest w części formularza "Twój koszyk".
 • Informacje zamieszczone na stronach sklepu internetowego są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Prezentowany katalog Produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą elektroniczną informacji mailowych do wszystkich podmiotów, które zalogowały się na stronie www.euro-locks.pl. bez konieczności uzyskania od nich zgody i powiadamiania ich o tym fakcie. Treść wysyłanych przez sprzedającego informacji dotyczyła będzie wszelkich działań związanych z obsługą strony, akcjami promocyjnymi, informacjami o zmianie cen oraz innymi związanymi z funkcjonowaniem strony www.euro-locks.pl.

§ 2.
Składanie i realizacja zamówień

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu Zamawiający powinien:
  a) wejść na stronę internetową www.euro-locks.pl;
  b) dokonać wyboru Produktów dostępnych w sklepie;
  c) wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.euro-locks.pl
  d) przesłać formularz zamówienia drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o terminie realizacji zamówienia jest wysyłane przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Za zamówione Produkty Zamawiający może zapłacić jedynie w formie przedpłaty. Podstawą do dokonania płatności jest faktura proforma wystawiona przez Sprzedającego i wysłana Zamawiającemu w chwili zarejestrowania zamówienia w systemie Sprzedającego.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień w sytuacji niepodania wszelkich wymaganych w formularzu zamówienia danych przez Zamawiającego lub podania nieprawidłowych lub fałszywych danych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów w sklepie internetowym, z zastrzeżeniem, iż wiążące dla Zamawiającego są ceny obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.
 • Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 3.
Warunki płatności

 • Za zamówione Produkty Zamawiający może zapłacić poniższą formą płatności:
  a) przedpłata całej ceny zamówionych Produktów na rachunek bankowy Sprzedawcy, na podstawie faktury proforma wystawionej przez Sprzedawcę przed wysłaniem Produktów; po wpłynięciu zapłaty, w dniu następnym dokonane zostaje wysłanie Produktów.

§ 4.
Warunki dostawy

 • Sprzedawca dołoży należytej staranności w celu dotrzymania ustalonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie. W przypadku opóźnień w dostawie, Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną o nowym terminie dostawy. Sprzedawca może dokonywać dostaw częściowych.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkty są dostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku części Produktów objętych zamówieniem Zamawiający zostanie poinformowany o stanie zamówienia i o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).
 • Produkty dostarczane są do Zamawiającego na koszt Zamawiającego (odbiorcy), według cennika firmy spedycyjnej, wybranej przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie z powodu nieterminowego przyjazdu spedytora.
 • Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Zamawiający jest zobowiązany do pokwitowania odbioru Produktów.

§ 5.
Rękojmia

 • Produkty zakupione są w sklepie internetowy objęte są 12 miesięczną rękojmią od dnia sprzedaży (tj. od dnia wystawienia faktury VAT).
 • Rękojmia obejmuje uszkodzenia materialne i fabryczne, oprócz uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Produktów w ramach ich normalnego używania.
 • Utrata rękojmi następuje w momencie użytkowania Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, naprawami lub przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Zamawiającego.
 • Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia Produktów bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonych Produktów powstałych podczas transportu, bądź braków ilościowych, Zamawiający powinien zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym firmy spedycyjnej i wystawić na druku spedytora protokół szkody oraz przesłać jego kopię faksem lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 • Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku:
  a) niesprawdzenia Produktów bezpośrednio przy odbiorze,
  b) niezaznaczenia na liście przewozowym uszkodzeń dostarczonych Produktów powstałych podczas transportu, bądź braków ilościowych,
  c) nie wystawienia na druku spedytora protokółu szkody,
  d) nie przesłania wystawionego na druku spedytora protokołu szkody do Sprzedawcy.
 • W przypadku wykrycia wady Produktów, Zamawiający ma prawo w ciągu 2-tygodni od jej wykrycia, zawiadomić Sprzedawcę o wadzie z jednoczesnym pisemnym zgłoszeniem reklamacji.
 • Po uznaniu reklamacji stwierdzona usterka jest usuwana na koszt Sprzedawcy. W razie niemożności usunięcia wady następuje wymiana na Produkty wolne od wad.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Produktów oferowanych w sklepie internetowym zawartych między Zamawiającym i Sprzedawcą i jest nierozerwalną częścią zamówienia.
 • W pozostałych sprawach nie ujętych w powyższym Regulaminie obowiązują stosowne przepisy dotyczące umów sprzedaży zawarte w kodeksie cywilnym.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.